Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam 
I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolskurator, skolpsykolog, skolsköterska, speciallärare och rektor. EHT träffas en gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Lästester som underlag för stödinsatser
För att säkerställa att alla elever som behöver hjälp och stöd får det kommer vi att testa alla elever vid olika tillfällen i läsförståelse, läshastighet, rättstavning och avkodning. Vi kommer sedan att följa upp dessa resultat för att kunna sätta in stödinsatserna där de bäst behövs.

Klassläraren/mentorn har huvudansvaret för varje enskild elev i klassen. I arbetslaget ska samordning för råd och stöd ske. Detta ska ske i samarbete med hemmen genom utvecklingssamtal och andra kontakter. 

Uppdaterad: