Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam 
I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolskurator, skolpsykolog, skolsköterska, speciallärare och rektor. EHT träffas regelbundet och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Stödinsatser
För att säkerställa att alla elever som behöver anpassningar och stöd får det genomför vi utöver Skolverkets kartläggningar och bedömningsstöd screeningar av olika slag. Vi följer upp resultaten för att kunna sätta in stödinsatser där de bäst behövs. 

Klassläraren/mentorn har huvudansvaret för varje enskild elev i klassen. I arbetslaget ska samordning för råd och stöd ske. Detta ska ske i samarbete med hemmen genom utvecklingssamtal och andra kontakter. 

Uppdaterad: