Värdegrunden

Vi har funnit att grunden för en väl fungerande skola är ett väl fungerande värdegrundsarbete i praktiken. Vår strategi är att se värdegrundsarbetet i ett flerårigt perspektiv. Vi vill åstadkomma en hållbar utveckling genom VIP-lektioner (Värdegrund I Praktiken) i alla klasser och ett nära samarbete med föräldrar.

Ett väl fungerande värdegrundsarbete är förutsättningen för en god kunskapsutveckling!

Alla klasser har VIP på schemat en gång/vecka. På VIPlektionerna arbetar eleverna med skolans värdegrund och sociala färdigheter. Vi gör olika övningar, både tillsammans i helklassen men även i mindre grupper som klassen sedan får ta del av.


Våra ordningsregler


• Du ska vara på skolans område på skoltid och fritidstid.
• Det är inte tillåtet att äta godis och tuggummi.
• När det är rast, går du ut.
• Använd hjälm i pulkabacken och på skridskobanan.
• Det är inte tillåtet att kasta snöboll på skoltid och fritidstid.
• Det är inte tillåtet att cykla, åka kickboard eller liknande på skolgården under skoltid och fritidstid. 

Konsekvenser av att inte följa reglerna

• Varje medarbetare är skyldig att ingripa vid överträdelse av reglerna och tala med berörd elev om detta. Klassföreståndaren skall också informeras om samtalet.
• Vid upprepad överträdelse skall vårdnadshavare alltid kontaktas.
• Om kontakt med vårdnadshavare inte ger resultat, skall ärendet anmälas till skolans elevhälsoteam.
• Gäller överträdelsen skadegörelse, våld, hot om våld eller kränkande handlingar skall alltid vårdnadshavare kontaktas. Kränkande handlingar anmäls till huvudman. Skolan utreder ärendet  och rapporterar vidare till huvudman.
• Vid misstanke om eller konstaterad mobbning skall alltid vuxenteamet mot kränkande handlingar kontaktas för utredning

Uppdaterad: