Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning av förskoleklassen på Järlåsa skola

Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan och vara ett förberedande år inför årskurs 1.

Arbetssätt
Verksamheten i förskoleklassen genomsyras av ett lekfullt arbetssätt, skapande arbete och elevernas eget utforskande. I förskoleklassen är eleverna delaktiga i en verksamhet som stimulerar till lärande och lek.

Målet är att eleverna ska känna trygghet, motivation att lära och tillit till sin egen förmåga. Jag använder mig av ett bildschema för att skapa medvetenhet och trygghet om vad som ska hända under en dag. Jag har kontinuerliga kompissamtal, kompismassage och ser på kompisfilm för att skapa ett positivt klassrumsklimat.

Språk och kommunikation
I förskoleklassen arbetar vi med språklekar utifrån Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen innebär kontinuerliga språklekar där elevens skriftspråkliga medvetenhet stimuleras. Jag arbetar med rim, ramsor, meningar, långa och korta ord, första och sista ljudet i ord och att varje fonem representerar en bokstav. Jag skapar tillfällen för meningsfullt skrivande såsom händelseboken, ”jag-boken” och bokstavsboken. I samlingen, vid vardagliga samtalet samt med arbetet i våra ”böcker” tränar vi på att tala, lyssna, argumentera och återberätta. Varje dag har jag högläsning som syftar till att eleven ska utveckla sitt ordförråd samt få ökat intresse för böcker och läsning.

Skapande och estetiska uttrycksformer
I förskoleklassen arbetar jag med bild, musik, dans och drama kontinuerligt. Enskilt och med andra får eleverna möjlighet att prova på olika material och tekniker. På detta sätt får de möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet.

Matematik
Jag uppmärksammar eleverna på vardagsmatematiken som finns runt omkring oss genom att samtala, reflektera och lösa problem. Jag lägger stor vikt vid att befästa begreppen såsom lägesord, antalsuppfattning, ordningstal, geometriska former etc. Vi har en lärobok, men framför allt använder jag mig av laborativa arbetssätt med spel och olika plockmaterial.

Natur och samhälle
Kontinuerligt besöker vi vår ”skol-skog” där vi uppmärksammar de olika årstiderna, växterna, djuren och miljön. Eleverna får t ex leta efter småkryp som vi sedan tittar på med hjälp av vår dokumentkamera.

Jag låter eleverna delta i demokratiska processer. Detta kan ske exempelvis genom att rösta på vilka namn halvklassgrupperna ska ha, vilken lek vi ska leka, vilken fri aktivitet man vill göra, ramsvisning etc.

Lekar, idrott och utevistelse
En sexårings rörelsebehov är stort, därför ingår vardagliga rörelselekar både inomhus och utomhus som enskild aktivitet. Vi går till skogen/lekplatser och har idrott en gång i veckan. I leken tränas samarbetsförmåga, turtagning och kreativitet.

Utvärdering och testmaterial
Då eleverna börjar i förskoleklass genomför jag ett ”Bornholmstest” på varje elev för att utifrån de förkunskaper de har med sig delas in i grupper så att de kan tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Under våren gör jag samma test för att se om de tillgodogjort sig undervisningen, resultaten är mycket goda. Jag undersöker även deras bokstavskännedom, ett material från stavelsemetoden. Detta gör jag en gång på höstterminen samt två gånger under vårterminen. Resultaten har varit mycket goda även här.

Under veckorna 35-43 kartlägger jag elevernas kunskaper i matematik och språk. Jag använder mig av de kartläggningsmaterial som Skolverket tagit fram och som är obligatoriskt att använda i förskoleklass. Utifrån resultaten av dessa kartläggningar ser jag elevernas olika behov och utformar verksamheten därefter.

Förskollärare Ella Löfström

Uppdaterad: